For Authors

Presentations are invited on the following topics

 • Biotechnologies;

 • Applied and molecular biology;

 • Multifunctional agriculture, environment, landscape architecture and rural development;

 • Animal Production;

 • Plant Production;

 • Nutrition;

 • Technology, quality and safety of raw materials and foodstuffs of animal origin;

 • Technology, quality and safety of raw materials and foodstuffs of plant origin.

 • Extended abstracts (min. 1500 characters) for the conference proceedings (in English only) have to be prepared according to the template provided and submitted to the e-mail address conference.fbfs.fafr@gmail.com until September 30, 2022. Abstracts submitted after the deadline will not be accepted. Committees and the reviewers have the right to not include low quality abstract to the Proceedings.

 • Scientific papers submitted until August 31, 2022 to the selected journal have to be prepared according to corresponding Authors guideline. Each manuscript will be reviewed according to the journal rules. Editorial board have the right to reject manuscripts that clearly deviate from formats, styles and topics covered by journal.


 • Please, send the manuscript using an on-line submission system of the

- Journal of Central European Agriculture (https://jcea.agr.hr)

- The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (https://www.jmbfs.org)

- Acta Fytotechnica et Zootechnica (http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/index)

- Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health, and Life Quality (https://agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers)

- Archives of Ecotoxicology

- Acta Horticulturae et Regiotecturae

 • working languages: Slovak, Czech, English, and Polish;

 • time for presentation of one paper will be 15 minutes (10 minutes for presentation & 5 minutes for discussion);

 • scientific papers presentation format: oral presentation/lecture;

 • we strongly recommend to prepare presentation (PowerPoint) in English, even if the oral presentation will be given in Slovak or another language, due to international status of the conference.

Tematické okruhy (sekcie)

 • Biotechnológie,

 • Aplikovaná a molekulárna biológia,

 • Multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie, krajinná architektúra a rozvoj vidieka,

 • Živočíšna produkcia,

 • Rastlinná produkcia,

 • Výživa,

 • Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu,

 • Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu.

 • Rozšírené abstrakty (min. počet znakov 1500) určené do zborníka z konferencie (iba v angličtine), vypracované podľa vzoru na stránke konferencie, je potrebné zaslať do 30. 9. 2022 na e-mailovú adresu conference.fbfs.fafr@gmail.com. Abstrakty zaslané po termíne nebudú akceptované. Pri nízkej kvalite si garanti a recenzenti konferencie vyhradzujú právo abstrakt do zborníka nezaradiť.

 • Vedecké príspevky zaslané do vybraného časopisu do 31. 8. 2022 je potrebné vypracovať podľa pokynov pre autorov pre daný časopis. Každý príspevok bude posudzovaný v zmysle pravidiel jednotlivých časopisov. Redakčné rady časopisov si vyhradzujú právo odmietnuť príspevok, ktorý nebude obsahovo alebo formálne korešpondovať s náplňou časopisu.


 • Cez on-line systém uvedený na webstránke sa posielajú príspevky do časopisov:

- Journal of Central European Agriculture (https://jcea.agr.hr)

- The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (https://www.jmbfs.org)

- Acta Fytotechnica et Zootechnica (http://www.acta.fapz.uniag.sk)

- Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health, and Life Quality (https://agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers)

- Archives of Ecotoxicology

- Acta Horticulturae et Regiotecturae

 • rokovací jazyk konferencie: slovenský, český, anglický, poľský,

 • čas na prezentáciu jedného príspevku bude 15 minút (10 minút prezentácia a 5 minút diskusia),

 • príspevky budú na konferencii prezentované formou prednášok,

 • vzhľadom na medzinárodný charakter konferencie je odporúčaným jazykom v prezentácii angličtina, a to aj v prípade, ak bude prezentácia prednášaná v slovenčine alebo v inom jazyku.

TEMPLATE FOR ABSTRACTS